Hvem er vi  

Vedtægter

Vedtægter for Kristent Pædagogisk Institut

 

VEDTÆGTER FOR

 

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT

 

§ 1 HJEMSTED

 

Kristent Pædagogisk Institut (KPI) har hjemsted i Herning Kommune.

§ 2 GRUNDLAG

 

Stk. 1 KPI bygger sin virksomhed på den kristne tro, som den er udtrykt i Bibelen, der er Guds inspirerede og troværdige ord. Bibelen er absolut autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse.

Stk. 2 KPI bygger sin virksomhed på den overbevisning, at den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse er en ret forståelse af Bibelen.

§ 3 FORMÅL

 

Formålet med KPI, hvis virksomhed er almennyttig, er at bidrage til pædagogisk og teologisk forskning og granskning med henblik på at denne kan formidles og anvendes i praksis i undervisning, opdragelse, vejledning og forkyndelse mm. i skole, institution, kirke og hjem.

§ 4 MÅLGRUPPE

 

KPI henvender sig til faggrupper og enkeltpersoner, som ønsker at fordybe sig i spørgsmål vedrørende undervisning, opdragelse, vejledning og forkyndelse, fx lærere, pædagoger, teologer, psykologer, studerende, forældre, medarbejdere i kristent børne- og ungdomsarbejde m.fl.

§ 5 ARBEJDSOPGAVER

 

KPI ønsker at fremme sit formål fx ved

* forskning, udviklingsarbejde og skriftlig produktion,

* projekter i samarbejde med andre organisationer,

* undervisning, foredrag, kurser, konferencer etc.,

* rådgivning, litteraturhjælp og studiefaciliteter,

* indsamling, information og formidling af relevant litteratur,

*artikler, debatindlæg og PR bl.a. Nyhedsbreve

§ 6 Medlemmer

Stk. 1 KPI har to typer af medlemmer: Personer og organisationer.

Stk. 2 Personer, som tilslutter sig ovenstående §§ 2-3, og som betaler det årlige person-kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen, er medlemmer af KPI.

Stk. 3 Organisationer, som tilslutter sig ovenstående §§ 2-3, og som betaler det årlige organisations-kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen, er medlemmer af KPI. Hver medlemsorganisation har ret til at møde med en, to eller tre repræsentanter på generalforsamlingen.

§ 7 Generalforsamlingen

 

Stk. 1 Generalforsamlingen er KPIs øverste myndighed. Den består af de fremmødte personlige medlemmer samt organisationernes repræsentanter.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året og varsles over for medlemmerne tre måneder forud. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
                      1. Valg af dirigent og referent.
                      2. Beretning om og drøftelse af KPIs arbejde.
                      3. Fastsættelse af medlemskontingenter.
                      4. Godkendelse af revideret regnskab og budget.
                      5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
                      6. Valg af revisor.
                      7. Eventuelt.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 personlige medlemmer eller mindst tre af KPIs medlemsorganisationer fremsætter ønsker herom med begrundet dagsorden.

Stk. 4 Generalforsamlingen vedtager en forretningsorden.

§ 8 BESTYRELSEN

 

Stk. 1 Bestyrelsen, som består af fire medlemmer, vælges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 KPIs personlige medlemmer samt repræsentanterne for KPIs medlemsorganisationer er valgbare.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter hvert valg til bestyrelsen.

Stk. 5 Bestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for ledelsen af KPI.

Stk. 6 Bestyrelsen ansætter og afskediger KPIs leder, pædagogisk personale og regnskabsfører.

Stk. 7 Bestyrelsen vedtager en forretningsorden.

§ 9 Informations- og inspirationsmøde

Stk. 1 Mindst én gang årlig afholdes et informations- og inspirationsmøde for KPIs medlemsorganisationer samt andre organisationer, med henblik på udvikling af fælles projekter, arrangementer mm.

Stk. 2 Til dette møde kan hver organisation sende en, to eller tre repræsentanter.

§ 10 LØNNEDE MEDARBEJDERE

 

Stk. 1 Fastansatte pædagogiske/teologiske medarbejdere skal i liv og lære stå inde for KPIs grundlag og formål.

Stk. 2 Bestyrelsen ansætter en leder af KPI, som over for generalforsamlingen og bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse og administration af KPI.

§ 11 ØKONOMI

 

Stk. 1 Indtægter anvendes løbende til driften ifølge formålet (§ 3). For at sikre driften opbygges en egenkapital, der står i forhold til aktiviteterne. KPI har ikke til formål at foretage uddelinger.

Stk. 2 KPIs arbejde drives ved hjælp af gaver, kontingenter, brugerbetaling mv.

Stk. 3 Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 4 Årsregnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en status.

Stk. 5 Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 6 KPIs leder og regnskabsfører kan meddeles prokura til at disponere på KPIs vegne, under ansvar over for generalforsamling og bestyrelse.

Stk. 7 Personlige medlemmer og medlemsorganisationerne (jf. § 6) hæfter ikke for gæld og har ikke krav på andel i overskud fra KPIs drift.

§ 12 TEGNINGSBERETTIGEDE

 

Stk. 1 Tegningsberettigede er bestyrelsens formand i forening med KPIs leder.

Stk. 2 Ved køb, salg, pantsætning og lignende dispositioner vedrørende fast ejendom og samlede forpligtelser ud over 100.000 kr., tegnes KPI af bestyrelsen.

§ 13 VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt fremsættes af bestyrelsen eller mindst 25 personlige medlemmer eller mindst tre medlemsorganisationer, senest 21 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Vedtægtsændringer kræver mindst to tredjedeles flertal på den ordinære generalforsamling.

§ 14 OPLØSNING

 

Stk. 1 KPI kan kun opløses med mindst to tredjedeles flertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf mindst en skal være ordinær, med mindst tre måneders mellemrum.

Stk. 2 Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening mv. eller religiøst samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Denne forening mv. eller dette religiøse samfund mv. skal være i nærmest mulig overensstemmelse med KPIs vedtægter § 2 - 5.

Således vedtaget på KPI's generalforsamling den 24.11.2023